Kodeks postępowania

Thumbnail Thumbnail

Kodeks postępowania 

Niniejsze tłumaczenie Polityki nie jest tłumaczeniem przysięgłym i jest dostarczane jako pomoc w zrozumieniu założeń oryginalnego dokumentu przygotowanego w innym języku. W związku z powyższym nie będzie interpretowane jako zgodne z wersją angielską, a podstawowa wersja angielska będzie dokumentem rozstrzygającym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a tym tłumaczeniem. Firma Diversey nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub niejasności w tłumaczeniu. Każda osoba lub podmiot, który korzysta z przetłumaczonych treści, robi to na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z oficjalną wersją dokumentu w języku angielskim. Jeśli chcą Państwo zwrócić naszą uwagę na błąd w tłumaczeniu lub nieścisłość, prosimy o wysłanie do nas wiadomości na adres: ……Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

Diversey ("spółka") jako firma usługowa kładzie nacisk na skupienie się zawsze na osiągnięciu najwyższych praktyk osób, które opierają się na naszej etyce. Firma i wszyscy jej wspólnicy mają za swój podstawowy cel satysfakcję naszych klientów, która zawsze musi być osiągnięta z nienaruszalnością integralności. Firma cieszy się renomą w prowadzeniu działalności na wysokim poziomie etycznym. Dla nas wszystkich ważne jest, aby w przyszłości kontynuować ten zapis integralności. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapoznania się, zrozumienia i przestrzegania naszego Kodeksu postępowania ("Kodeks"). Jesteśmy również zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad i procedur spółki. Kodeks ma zastosowanie do wszystkich współpracowników, urzędników i dyrektorów.

 

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i zasad firmy

Spółka podlega przepisom i regulacjom federalnym, krajowym, państwowym, wojewódzkim, lokalnym i międzynarodowym. Wszyscy musimy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz utrzymać nasz Kodeks. Każdy wspólnik Diversey, który jest świadomy działalności niezgodnej z prawem w spółce, powinien skontaktować się z działem prawnym. Jeśli przepis kodeksu koliduje z obowiązującym prawem, prawo jest nadrzędne.

 

Przestrzeganie najwyższych standardów etycznych każdy z nas musi przestrzegać najwyższych standardów etycznych postępowania we wszystkich działaniach biznesowych i musi działać w sposób, który wzmacnia reputację firmy w społeczności biznesowej i publicznej. Uczciwość jest i musi być nadal podstawą wszystkich naszych relacji biznesowych.

 

Obowiązki

Obowiązek wypowiadania się/brak odwetu/poufności

Jesteś zobowiązany do zgłaszania niezwłocznie i w dobrej wierze wszelkich zachowań podmiotów stowarzyszonych lub agentów stron trzecich (będących dostawcami lub partnerami biznesowymi), które mogą stanowić naruszenie Kodeksu. Jeśli celowo nie zgłosisz potencjalnego naruszenia lub zatai odpowiednie i istotne informacje dotyczące naruszenia, może podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. Wszelkie kwestie dotyczące stosowności sytuacji należy omówić ze swoim przełożonym, działem kadr lub działem prawnym. Możesz również złożyć w dobrej wierze raport o podejrzewanych naruszeniach lub zasięgnąć porady, uzyskując dostęp do linii integralności Diversey na https://i.diversey.com/resources/code-of-conduct Firma zobowiązuje się do ochrony odpowiedzialnych współpracowników, którzy zgłaszają podejrzewane naruszenia w dobrej wierze. Spółka podejmie kroki w celu ochrony każdego z partnerów przed represjami lub odwetem, tak aby wszyscy czuli się komfortowo zgłaszając naruszenia i chroniąc spółkę. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą działań odwetowych, należy skontaktować się z przełożonym, działem kadr, działu prawnego lub linii integralności, stosownie do przypadku.

Firma niezwłocznie zareaguje i będzie dążyć do tego, aby Twoje obawy były traktowane z wrażliwością, poufnością i w możliwie najszerszym zakresie. W zamian oczekujemy, że pomogą Państwo chronić poufność raportu, a także wszelkie późniejsze procesy dochodzeniowe, nie omawiając sprawy ze współpracownikami, członkami społeczeństwa czy mediami.

 

Odpowiednie działania dyscyplinarne w przypadku nieprzestrzegania Kodeksu

Nieprzestrzeganie norm zawartych w kodeksie może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy, a niekiedy również odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Wszyscy menedżerowie, starsi liderzy i kierownictwo powinni dawać przykład wspólpracownikom podczas wykonywania swoich obowiązków lub w inny sposób działając w imieniu spółki. Działanie w sposób przejrzysty i zgodny z niniejszym kodeksem, w roli lidera, jasno pokazuje, że zasady przewodnie i reguły opisane w niniejszym Kodeksie mają być przestrzegane bez wyjątku.

 

Zasady

Nasi ludzie

Zdrowie i bezpieczeństwo – w naszym miejscu pracy priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo i zdrowie.

Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych współpracowników musi być zawsze najważniejsze. Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla wszystkich naszych współpracowników, w tym odpowiednie procedury awaryjne i bezpieczeństwo pożarowe, zarządzanie materiałami niebezpiecznymi oraz sprzątanie. W ramach tego zobowiązania wszystkie obiekty muszą spełniać wymogi przepisów dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy i zapewnić odpowiednie warunki pracy. Oczekuje się, że współpracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w bezpieczny sposób przez cały czas, w tym obsługiwać maszyny tylko zgodnie z instrukcją, i podejmować odpowiednie działań w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa współpracowników, zapoznaj się z polityką zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w każdej z naszych lokalizacji. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie środowiska wolnego od zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zagrożeń dla zdrowia. Gdy pojawia się ryzyko lub nieoczekiwane niebezpieczeństwo, należy działać szybko i bezpiecznie, aby je opanować i szukać pomocy od razu.

 • Nie przychodź do pracy pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Pamiętaj: Każda substancja, która może osłabić nasz osąd lub sprawność fizyczną, może ostatecznie zaszkodzić naszym współpracownikom i klientom.

 • Utrzymaj bezpieczne miejsca pracy poprzez rozwiązywanie sporów profesjonalnie i z szacunkiem, nigdy poprzez akty lub groźby przemocy, nękania lub zastraszanie.

Jeśli jakikolwiek współpracownik zaobserwuje niebezpieczną sytuację, należy niezwłocznie się nią zająć i zgłosić ją do Działu BHP.

 

Dyskryminacja, molestowanie i nękanie — nie tolerujemy dyskryminacji, nękania ani nękania.

Diversey to pracodawca równości szans, który ceni różnorodność i integrację w naszej globalnej organizacji. Diversey przestrzega wszystkich przepisów zakazujących dyskryminacji w zatrudnieniu i praktykach w zakresie zatrudnienia w oparciu o rasę, religię, wyznanie, pochodzenie narodowe, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję, wiek, niepełnosprawność lub inny status chroniony.

Wierzymy, że różnorodność naszych pracowników to atut, który wzmacnia naszą kreatywność, innowacyjność i wzrost gospodarczy. Różne kultury naszych współpracowników, orientacje seksualne, tożsamość płciowa, wiek, tła i doświadczenia pozwalają na obserwowanie zagadnień z różnych perspektyw, wzbogacając tym samym proces decyzyjny. Jako przedstawiciele Diversey, nasi wspólnicy nie dyskryminują innych.

Współpracownicy dobrze znają podstawowe prawa człowieka, które nie są sprzeczne z działalnością firmy Diversey. Prawa te (np. polityczne, społeczne i kulturowe) nie powinny być naruszane. Spółka nie toleruje dyskryminacji ze względu na rasę, religię, wyznanie, pochodzenie narodowe, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, niepełnosprawność lub inny status chroniony, molestowanie lub nękanie swoich współpracowników przez osoby, w tym przełożonego, współpracownika, stowarzyszonego lub niestowarzyszonego, sprzedawcy, klienta lub klienta spółki. Molestowanie może nastąpić w przypadku, gdy dana osoba jest narażona na niepożądane zachowanie, które, gdy jest to uzasadnione postrzeganiem osoby poddawanej takiemu postępowaniu i w świetle wszystkich okoliczności, ma na celu lub skutkuje naruszeniem ich godności lub stworzenie zastraszającego, wrogo nastawionego, poniżającego lub obraźliwego środowiska dla danej osoby.

Wszystkie osoby mają prawo do pracy w środowisku, które jest wolne od dyskryminacji, nękania i molestowania. Firma zobowiązuje się do zapewnienia miejsca pracy, w którym wszystkie osoby są traktowane z odpowiednią godnością i szacunkiem. Każdy ma obowiązek szanować uczucia i wrażliwość innych osób w miejscu pracy oraz zachowywać się w sposób, który nie obraża innych. W niektórych przypadkach osoby mogą nie wiedzieć, że ich zachowanie obraża innych, ale obowiązkiem każdej osoby jest wrażliwość na wpływ jakie ich zachowanie może mieć na współpracowników.

Wszelkie podejrzane naruszenia należy zgłaszać do działu prawnego. Możesz również złożyć w dobrej wierze raport o podejrzewanych naruszeniach lub zasięgnąć porady, uzyskując dostęp do linii integralności.

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Zapewnij równe szanse zatrudnienia wykwalifikowanym współpracownikom i wnioskodawcom zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

 • Zachowaj profesjonalne i pełne szacunku interakcje ze współpracownikami. Nie twórz niewygodnego, wrogiego lub zastraszającego środowiska dla innych poprzez swoje czyny lub słowa.

 • Szanujemy różnorodne cechy, które wprowadzamy do firmy, nawet jeśli nasze kultury lub pomysły mogą się różnić.

 

 

Stosunki pracy

Diversey zobowiązuje się do sprawiedliwego traktowania współpracowników, zapewnienia praw człowieka i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących czasu pracy, rekompensaty za nadgodziny, wolności zrzeszania się i negocjacji zbiorowych. Diversey szanuje prawa pracowników do tworzenia i przystępowania do wybranych przez siebie organizacji oraz do rokowań zbiorowych bez bezprawnej ingerencji. Diversey nie będzie dyskryminować, nękać ani karać pracowników lub przedstawicieli pracownika ze względu na ich zainteresowanie i/lub przynależność do związków zawodowych lub ich legalnej działalności związkowej.

Wszelkie podejrzane naruszenia należy zgłaszać do działu prawnego. Można również w dobrej wierze zgłosić podejrzenie naruszenia lub zasięgnąć porady

Linia integralności.

 

Praca dzieci

Diversey zatrudnia wyłącznie osoby, które spełniają obowiązujące lokalne wymagania dotyczące minimalnego wieku. Ponadto będziemy postępować zgodnie z odpowiednimi konwencjami MOP, które zapewnią, że osoby poniżej 18 lat mogą być zatrudnione wyłącznie w sposób w pełni zabezpieczający je przed potencjalną eksploatacją, chronione przed zagrożeniami dla zdrowia, i zezwalający na dalszą edukację. Diversey zobowiązuje również dostawców do przestrzegania najlepszych praktyk. Dodatkowe informacje można znaleźć w kodeksie postępowania dostawców Diversey.

 

Wszelkie podejrzane naruszenia należy zgłaszać do działu prawnego. Można również w dobrej wierze zgłosić podejrzenie naruszenia lub zasięgnąć porady, uzyskując dostęp do linii integralności.

 

Praca przymusowa i handel ludźmi

Diversey nie będzie wykorzystywać pracy przymusowej, handlu ludźmi ani współczesnego niewolnictwa w produkcji swoich produktów lub w łańcuchu dostaw. W związku z powyższym domagamy się, aby partnerzy biznesowi wykazali wyraźne zobowiązanie do ochrony podstawowych praw człowieka pracowników na całym świecie. Przymusu, zastraszania lub nękania jakiegokolwiek wspólnik Diversey jest niedopuszczalne.

Wszelkie podejrzane naruszenia należy zgłaszać do działu prawnego. Można również w dobrej wierze zgłosić podejrzenie naruszenia lub zasięgnąć porady, uzyskując dostęp do linii integralności.

 

Dane niepubliczne są traktowane prywatnie i poufnie.

Narzędzia, wyposażenie, obiekty i zapasy Diversey, a także informacje o wiedzy, technologii, produktach i formułach, informacje rynkowe i biznesplany są cennymi zasobami. Wspólnicy muszą chronić i zachowywać aktywa spółki oraz zachowywać poufność zastrzeżonych, niepublicznych informacji powierzonych im przez spółkę, klientów i dostawców, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie jest autoryzowane lub prawnie upoważnione.

Osoby, które wykorzystują lub mają dostęp do takich informacji, w tym danych osobowych współpracowników, są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i wykorzystywanie ich wyłącznie do uzasadnionych i odpowiednich powodów biznesowych firmy.

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Dostęp, wykorzystywanie, przechowywanie, przenoszenie lub modyfikowanie informacji niepublicznych jest dozwolony wyłącznie w celu wykonania zadania.

 • Nigdy nie udostępniaj informacji niepublicznych osobie, która nie ma potrzeby prowadzenia działalności biznesowej i nie jest upoważniona ich posiadania

 • Zapobiegaj przypadkowemu ujawnieniu informacji, zabezpieczając urządzenia hasłem i trzymając wszelkie poufne pliki w zamkniętej szufladzie lub szafce.

 

Nasi klienci

Tworzymy i dostarczamy wysokiej jakości i bezpieczne produkty, opakowania, maszyny, sprzęt i usługi.

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie wysokiej jakości i bezpiecznych produktów i usług. Staramy się konsekwentnie dostarczać produkty i usługi, które spełniają oczekiwania naszych klientów i nasze wysokie standardy, oraz dążyć do ciągłego doskonalenia i innowacji w naszej działalności, aby spełnić te standardy. Produkty muszą spełniać wszystkie obowiązujące przepisy w miejscu, w którym są produkowane, sprzedawane lub rozprowadzane. Produkty muszą być poparte informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, w tym między innymi odpowiednimi wskazówkami dotyczącymi stosowania, klasyfikacjami zagrożeń, ostrzeżeniami, instrukcjami pierwszej pomocy oraz informacjami kontaktowymi w nagłych wypadkach. Dokładne i kompletne karty charakterystyki i etykiety muszą być czytelne i dostępne dla dystrybutorów, klientów i użytkowników końcowych. Diversey zobowiązuje się również do odpowiedzialnego wykorzystywania materiałów, zarysowane przez odpowiedzialną politykę chemii. Zobowiązujemy się do bezpieczeństwa produktów, od koncepcji i produkcji poprzez użytkowanie i utylizację, recykling lub ponowne użycie.

Przestrzegając przepisów ustawowych, wykonawczych i zasad firmy, które regulują opracowywanie, wytwarzanie, testowanie, inspekcję, przechowywanie, transport, użytkowanie i utylizację naszych produktów, pomagamy zapewnić integralność marki Diversey. Żaden współpracownik nie powinien podejmować żadnych działań, które mogłyby zagrozić pewności naszych klientów lub zaufaniu w zakresie jakości i bezpieczeństwa naszych produktów i usług.

 

Wprowadzamy na rynek i komunikujemy się odpowiedzialnie.

Publiczna komunikacja spółki – podobnie jak nasze produkty – odzwierciedla nasze zaangażowanie w rzetelność i przejrzystość. Wprowadzamy na rynek, reklamujemy i etykietujemy nasze produkty dążąc do dokładności, przejrzystości i otwartości z naszymi klientami. Nigdy nie staramy się wprowadzać w błąd naszych klientów poprzez nieprawidłowe lub niekompletne informacji na temat naszych własnych produktów lub kogokolwiek innego. Aby zachować dokładność i spójność wszystkich tych publicznych komunikatów, tylko wyznaczeni rzecznicy firmy powinni upublicznić oświadczenia dotyczące naszej firmy.

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Przestrzegaj wszystkich przepisów dotyczących marketingu i reklamy, upewniając się, że nasze roszczenia są uzasadnione, a nasze metody są etyczne i legalne.

 • Wprowadzaj nasze produkty na rynek w sposób rzetelny, dokładny, nigdy przez oszustwa lub przesadę.

 • Podczas korzystania z mediów społecznościowych nie omawiaj żadnych poufnych informacji firmy i unikaj wyrażania opinii, które mogą być przypisane spółce; tylko upoważnieni rzecznicy powinni wykorzystywać media społecznościowe do dokonywania oświadczeń w imieniu naszej firmy.

 • Należy kierować prośby mediów o informacje lub komentarze do zespołu komunikacyjnego.

 

Nasza firma i akcjonariusze

Utrzymujemy integralność, dokładność i wiarygodność naszych ksiąg, rejestrów i kontroli.

Zobowiązujemy się do utrzymywania ksiąg rachunkowych firmy oraz dokumentacji biznesowej w najwyższym stopniu dokładności, kompletności i rzetelności. Opieramy się na naszych księgach finansowych i dokumentacji biznesowej, aby podejmować mądre, terminowe decyzje biznesowe.

Wszyscy współpracownicy generują ewidencjonują swoją działalność w ramach swoich regularnych zadań, takich jak wypełnianie raportów z wydatków, sporządzanie umów i propozycji lub wysyłanie e-maili. Ważne jest, aby dokumenty te dokładnie odzwierciedlały sytuację i nie pozostawiono żadnych informacji.

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Dostarczaj informacje dyrektorom spółki, wspólnikom, konsultantom i doradcom odpowiedzialnych za ujawnianie informacji wymaganych przez spółkę, które są dokładne, kompletne, obiektywne, odpowiednie, terminowe i zrozumiałe.

 • Zapisuj wszystkie informacje finansowe i transakcje biznesowe w sposób kompletny, dokładny i terminowy oraz przestrzegaj kontroli i procedur ujawniania informacji przez spółkę.

 • Bądź profesjonalny, rozważny i dokładny podczas tworzenia zapisków, w tym e-mail lub wiadomości błyskawicznych.

 • Zachowaj i zniszcz zapiski zgodnie z naszymi zasadami zarządzania dokumentacją, obowiązującymi obowiązkami prawnymi i harmonogramem przechowywania zapisów.

 • Nie ukrywaj ani nie niszcz zapisów związanych z dochodzeniem, postępowaniem sądowym lub potencjalnymi roszczeniami.

 

Chronimy i zapewniamy właściwe wykorzystanie majątku firmy.

Wszyscy współpracownicy są odpowiedzialni za właściwe wykorzystanie majątku spółki. Spółka posiada trzy rodzaje aktywów:

 1. Aktywa fizyczne, takie jak materiały, dostawy, oprogramowanie, zapasy, sprzęt, komputery, dostęp do Internetu i technologie;

 2. Aktywa informacyjne, takie jak poufne i zastrzeżone informacje biznesowe oraz własność intelektualna (w tym nasze cenne marki); i

 3. Aktywa zasobowe, takie jak kapitał i czas firmy w dniu roboczym. Współpracownicy muszą podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony majątku spółki przed kradzieżą, zniszczeniem lub innymi stratami oraz w celu zapewnienia, aby aktywa nie były marnowane, niewłaściwie wykorzystywane lub przekazywane.

 

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Chroń wszystkie aktywa firmy w swojej pieczy przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub niewłaściwym użytkowaniem.

 • Wykorzystanie aktywów firmy do ich zamierzonych celów biznesowych. Podczas gdy niektóre przypadki osobistego użytkowania mogą być dopuszczone, takie wykorzystanie musi zawsze być legalne, etyczne i rozsądne i nie powinno zakłócać pracy.

 • Należy zachować ostrożność, aby uniknąć utraty, zagubienia lub pozostawienia informacji poufnych (lub laptopów, smartfonów lub innych elementów zawierających te informacje) bez nadzoru.

 • Unikaj omawiania informacji poufnych lub innych wrażliwych tematów w miejscach publicznych (samoloty, windy i restauracje), gdzie inni mogą Cię przesłuchać.

 • Nie używaj technologii firmy do pobierania, przeglądania lub wysyłania materiałów, które są obsceniczne, obraźliwe, dyskryminujące, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z prawem lub nieetyczne.

 

 Nie podejmujemy działań, które powodują konflikt lub wydają się sprzeczne z najlepszym interesem firmy.

Musimy unikać wszelkich okoliczności, które tworzą lub wydają się tworzyć niewłaściwe osobiste korzyści poprzez wykorzystanie własności firmy, informacji lub pozycji. Nasze decyzje biznesowe muszą zawsze opierać się na obiektywnych kryteriach, które są najlepsze dla firmy. Nawet pojawienie się konfliktu interesów może doprowadzić do poważnych konsekwencji i może osłabić zaufanie, które mają nasi współpracownicy, partnerzy biznesowi i miejsce publiczne w spółce. Termin "konflikt interesów" oznacza każdą okoliczność, która mogłaby podważyć zdolność wspólnika, urzędnika lub dyrektora do działania z całkowitym obiektywnością w odniesieniu do interesów spółki.

Współpracownicy powinni unikać sytuacji, w których występuje lub wydaje się być sprzeczność między interesami osobistymi jednostki stowarzyszonej a interesami spółki.

Pracownicy muszą ujawnić wszelkie rzeczywiste lub potencjalne konflikty tak wcześnie, jak to możliwe, aby każdy konflikt interesów mógł zostać rozwiązany w odpowiedni sposób. Ponadto, jeśli masz pytanie, czy sytuacja może stworzyć potencjalny konflikt interesów, prosimy o kontakt z działem prawnym.

Wszelkie podejrzane naruszenia należy zgłaszać do działu prawnego. Można również w dobrej wierze zgłosić podejrzenie naruszenia lub zasięgnąć porady, uzyskując dostęp do linii integralności.

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Współpracownicy nie powinni angażować się w żadną działalność, która jest sprzeczna z działalnością firmy, taką jak praca w jakimkolwiek charakterze dla innej firmy, która znajduje się w tej samej branży.

 • Jeśli członek rodziny lub bliski przyjaciel jest właścicielem lub pracuje dla firmy, która chce robić interesy z naszą spółką, porozmawiaj ze swoim menedżerem na temat tych powiązań. Podobnie, usuń się z procesu selekcji, gdy członek rodziny przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko w spółce. Nie nadzoruj ani nie bądź nadzorowany przez członka rodziny

 • Współpracownicy powinni unikać posiadania interesu finansowego w jakiejkolwiek firmie lub jednostce, która jest (lub chce być) partnerem biznesowym, dostawcą lub klientem lub konkurentem bez uprzedniego uzyskania zatwierdzenia.

 

Nie przyjmujemy prezentów jako współpracownicy firmy.

Wymiana prezentów, rozrywki i innych form gościnności jest powszechnym sposobem budowania relacji biznesowych. Nadużycie prezentów i rozrywki może jednak prowadzić do rzeczywistych lub widocznych konfliktów interesów i zwiększać ryzyko poważnych przekupstwa i korupcji. Aby zapobiec tym problemom i chronić naszą integralność, utrzymujemy odpowiednie ograniczenia w zakresie dawania i otrzymywania prezentów i rozrywki.

Zabrania się przyjmowania lub otrzymywania wartościowych prezentów od jakiegokolwiek partnera biznesowego. Jednak rozsądne przedmioty nie będące pieniędzmi, które są nieznaczne, niewielkie, przypadkowe i mają znaczenie lub wartość nominalną są racjonalnie dozwolone, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone i nie mogą być interpretowane jako łapówka, przekupstwo lub inna forma wynagrodzenia dla odbiorcy . Surowo zabrania się również pozyskiwania prezentów lub usług dla siebie lub innych osób, w tym członków rodziny lub przyjaciół.

Zgodnie z naszą praktyką nie akceptowania prezentów, wspólnicy mają zakaz dawania prezentów o dowolnej wartości partnerom biznesowym. Wyjątki muszą zostać zatwierdzone z wyprzedzeniem przez odpowiedzialnego kierownika i dział prawny. Podarunek również powinien być zgodny z polityką darowizn ustanowioną przez stronę otrzymującą. Dla Twojej własnej ochrony i firmy, zawsze rejestruj i zapisuj takie przypadki przy użyciu odpowiednich formularzy lub zasobów; przezroczystość jest zawsze najlepszym zachowaniem.

Rozrywka biznesowa to sytuacja, w której przedstawiciele obu firm (odbiorcy i dostawcy) uczestniczą w posiłku, przedstawieniu lub innym wydarzeniu i kiedy nie jest to podarunek zakazany pod warunkiem, że jest on zgodny z dostawcą i odbiorcą zasady działalności.

Zawsze uważaj i unikaj przypadków, w których reputacja firmy może być nawet lekko naruszona.

Wszelkie podejrzane naruszenia należy zgłaszać do działu prawnego. Można również w dobrej wierze zgłosić podejrzenie naruszenia lub zasięgnąć porady

Linia integralności.

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Nie należy oferować ani uczestniczyć w rozrywce biznesowej, która jest nadmierna, wystawna lub ekstrawagancka lub jest dostarczana w miejscu i w sposób, który mógłby zaszkodzić reputacji firmy.

 • Nie przyjmuj ani nie dawaj prezentów lub rozrywki biznesowej, które powodują pojawienie się konfliktu interesów lub które ma na celu wpłynąć na decyzję.

 • Nie dawaj prezentów, które są środkami pieniężnymi lub ekwiwalentami pieniężnymi, takimi jak karty upominkowe. ekwiwalentów gotówki, takich jak karty upominkowe.

 

Nasi partnerzy biznesowi i społeczności

Nie tolerujemy przekupstwa i korupcji.

Mamy politykę 'zero tolerancji' dla antykorupcyjnej i współpracownicy nigdy nie mogą oferować, dać lub zaakceptować łapówek, aby robić interesy. Surowo zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie udzielanie, oferowanie, obiecywanie lub autoryzowanie czegokolwiek wartościowego – bez względu na to, jak małego – dla każdego urzędnika lub agencji rządowej (w tym krajowego lub lokalnego urzędnika lub stowarzyszonego rządu, kandydata politycznego lub urzędnika lub podmiotu stowarzyszonego będącego własnością rządową lub kontrolowaną) lub jakiejkolwiek innej osoby w celu zabezpieczenia przewagi biznesowej, wpływania na podejmowanie decyzji biznesowych lub rządowych w związku z jakąkolwiek z naszych działań lub w inny sposób nakłonić odbiorcę do nadużycia jego mocy lub oficjalnej pozycji.

Zakaz ten musi być interpretowany szeroko i ma zastosowanie do każdego, kto działa w naszym imieniu, w tym dostawców, dystrybutorów, wykonawców, konsultantów i agentów.

Ściśle przestrzegać ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA), UK Bribery Act i wszystkich podobnych statutów obowiązujących w każdej jurysdykcji.

W wielu krajach ułatwienie płatności oferowanych w zamian za usługi przyspieszone jest legalne. Niemniej jednak takie płatności często wydają się nieetyczne i nie pozwalamy im. Jesteśmy globalną firmą, a nasza reputacja ma znaczenie.

Pracownicy muszą uzyskać wstępne zatwierdzenie od radcy prawnego przed udzieleniem urzędnikowi rządowi jakiegokolwiek prezentu lub jakiegokolwiek przedmiotu wartościowego lub świadczenia jakiejkolwiek rozrywki lub gościnności.

Wszelkie podejrzane naruszenia należy zgłaszać do działu prawnego. Można również w dobrej wierze zgłosić podejrzenie naruszenia lub zasięgnąć porady, uzyskując dostęp do linii integralności.

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Nigdy nie oferuj, nie obiecuj ani nie dostarczaj niczego wartościowego (bez względu na to jak małe) urzędnikowi rządowi lub innej osobie trzeciej w celu zdobycia przewagi biznesowej.

 • Nie wolno zlecać, autoryzować ani zezwalać osobie trzeciej na dokonywanie zabronionych płatności w imieniu firmy lub spółki.

 • Nie należy dokonywać płatności na rzecz osoby trzeciej wiedząc lub mając powód, aby sądzić, że może być wykorzystana do niewłaściwego dostarczenia czegoś wartościowego do urzędnika rządowego lub innej osoby.

 • Zawsze rejestruj dokonane płatności lub wpływy otrzymane dokładnie, całkowicie i terminowo.

 

Przestrzegamy przepisów prawa konkurencji i antymonopolowych.

Przepisy antymonopolowe (zwane również "prawami konkurencji") regulują zachowanie konkurencyjne i mają zastosowanie do relacji spółki z innymi producentami, konkurentami, dostawcami, brokerami i klientami. Prawa są często bardzo obszerne i skomplikowane, i różnią się w zależności od kraju, ale mają ten sam cel: zachęcanie do wolnej i uczciwej konkurencji. Każdy współpracownik musi zawsze przestrzegać odpowiednich przepisów antymonopolowych/konkurencji zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Każde działanie firmy, które wykonujemy, musi spełniać zasady uczciwej konkurencji. Żadne działanie firmy nie powinno uniemożliwiać, ograniczać ani zakłócać konkurencji.

Kary za naruszenie przepisów antymonopolowych są poważne i obejmują znaczne grzywny i inne zobowiązanie pieniężne. Ponadto pracownicy, którzy upoważniają lub uczestniczą w naruszeń może stawić czoła uwięzienie w wielu narodów. Ignorancja tego, co stanowi pogwałcenie tych praw, nie jest obroną.

Każde działanie firmy, które wykonujemy, musi spełniać zasady uczciwej konkurencji. Żadne działanie firmy nie powinno uniemożliwiać, ograniczać ani zakłócać konkurencji. Konkurując z uczciwością na całym świecie, możemy uniknąć nieprzestrzegania prawa konkurencji, chroniąc jednocześnie jedną z najcenniejszych zasobów: naszą reputację.

Ponieważ dowody poszlakowe są często podstawą, na której stwierdzono odpowiedzialność antymonopolowego, należy unikać nawet pojawienia się zachowań antykonkurencyjnych.

Wszelkie podejrzane naruszenia należy zgłaszać do działu prawnego. Można również w dobrej wierze zgłosić podejrzenie naruszenia lub zasięgnąć porady, uzyskując dostęp do linii integralności.

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów antymonopolowych i konkurencji.

 • Skonsultuj się z działem prawnym, gdy masz pytanie o prawo antymonopolowe lub prawa konkurencji, lub jeśli uważasz, że możesz być częścią antykonkurencyjnego rozmowy lub interakcji.

 • Nie należy zawierać żadnej umowy ani porozumienia z żadnym konkurentem dotyczącym ceny.

 • Nie omawiaj z żadnym konkurentem przeszłych, obecnych lub przyszłych cen naszej firmy lub tego konkurenta, rynków programów promocyjnych lub warunków sprzedaży.

 

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i ekologicznie: aktywnie angażujemy się w rozwój lepszego świata.

Jesteśmy oddani poprawie jakości życia ludzi poprzez nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz odpowiedzialności społecznej. Diversey zobowiązuje się do działania w sposób zrównoważony poprzez ocenę i poprawę naszego oddziaływania społecznego i środowiskowego. Diversey zintegruje cele zrównoważonego rozwoju z celami firmy, obejmie najlepsze praktyki i przekaże nasze wyniki zainteresowanym stronom.

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jesteśmy czujni w zapobieganiu wypadkom, rozlewom i wszelkim innym potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa naszych społeczności i naszej planety.

 

Zrób to, co jest słuszne!

 • Zrównoważony rozwój to osobisty cel: Oszczędzanie energii elektrycznej, recykling zasobów i świadomość indywidualnego oddziaływania na środowisko.

 • Zgłoś wszelkie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku od razu; wycieki i inne potencjalnie niebezpieczne sytuacje nie mogą się doczekać.

 • Pilnuj, aby dostawcy i inni partnerzy biznesowi zobowiązali się do następujących przepisów środowiskowych i praw człowieka.

 • Aktywnie uczestniczyć w naszych programach i inicjatywach na rzecz poprawy świata i społeczności.

 • Nie angażują się w korzystanie z pracy przymusowej lub pracy dzieci, ani nie są w złe traktowanie osób, które prowadzą interesy z lub w imieniu spółki.