Kodeks postępowania dostawców

Thumbnail Thumbnail

Kodeks postępowania dostawców

Niniejsze tłumaczenie Polityki nie jest tłumaczeniem przysięgłym i jest dostarczane jako pomoc w zrozumieniu założeń oryginalnego dokumentu przygotowanego w innym języku. W związku z powyższym nie będzie interpretowane jako zgodne z wersją angielską, a podstawowa wersja angielska będzie dokumentem rozstrzygającym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a tym tłumaczeniem. Firma Diversey nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub niejasności w tłumaczeniu. Każda osoba lub podmiot, który korzysta z przetłumaczonych treści, robi to na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z oficjalną wersją dokumentu w języku angielskim. Jeśli chcą Państwo zwrócić naszą uwagę na błąd w tłumaczeniu lub nieścisłość, prosimy o wysłanie do nas wiadomości na adres: ……Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1.0 Historia

Diversey to międzynarodowa firma obsługując klientów w 169 krajach na całym świecie. Diversey jest dumna ze swojej historii odpowiedzialności korporacyjnej w odniesieniu do naszych pracowników, środowiska i społeczności, w których działamy. Diversey uważa, że w dzisiejszej globalnej gospodarce jeszcze ważniejsze jest, aby przedsiębiorstwa działały jako odpowiedzialni obywatele i zobowiązały się do zaangażowania odpowiedzialnych osób trzecich, takich jak dostawcy Diversey, sprzedawcy, producenci kontraktowi jako oraz klientów. Niniejszy Kodeks postępowania dostawcy ("Kodeks dostawcy") zawiera pewne wymagania naszych dostawców, dostawców i producentów kontraktowych (zwanych łącznie "dostawcami"), tak aby mogły one działać w sposób odpowiedzialny, podczas prowadzenia działalności z firmą Diversey.

 

2.0 Zakres i zastosowanie

Kodeks dostawców odnosi się do wszystkich dostawców Diversey. Dostarczając towary lub usługi do Diversey, dostawcy zgadzają się przestrzegać Kodeksu dostawcy. Według wyłącznego uznania Diversey, a także w związku z potencjalnym ryzykiem, strategicznym charakterem relacji dostawcy i wielkości działalności, Kodeks dostawcy może być:

  • Egzekwowany i weryfikowane przez audyty, które mają być przeprowadzone przez Diversey;

  • Wymagać potwierdzenia, zatwierdzenia i podpisania przez upoważnionego przedstawiciela dostawców; i/lub

  • Zawarty w umowach dostawcy i zamówieniach zakupu, odpowiednio, [w stosownych przypadkach od i po dacie wejścia w życie niniejszego Kodeksu dostawcy].

 

3.0 Diversey zobowiązuje się do zrównoważonego rozwoju

W Diversey zrównoważony rozwój jest koniecznością biznesową, a czynnik biznesowy ma krytyczne znaczenie dla naszego długoterminowego sukcesu. Zapewnienie przestrzegania kodeksu dostawcy przez naszych dostawców stanowi integralną część naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy naszych dostawców do aktywnego promowania zasad zrównoważonego rozwoju w ramach ich własnych operacji i łańcucha dostaw, takich jak te przedstawione w niniejszym dokumencie.

 

4.0 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA

Wymaga się, aby przynajmniej dostawcy przestrzegali wszystkich obowiązujących lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych, które mają zastosowanie do prowadzenia działalności przez firmę Diversey.

 

5.0 PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA:

Diversey to globalny biznes działający w regionach o zróżnicowanych kulturach, tradycjach i standardach socjalnych. Nasi dostawcy muszą prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z normami etycznymi Diversey związanymi z praktykami zatrudnienia i warunkami pracy. W ramach tego zobowiązania oczekujemy od naszych dostawców prowadzenia działalności zgodnie z powszechną deklaracją w sprawie praw człowieka i powiązanych przymierzy oraz deklaracją międzynarodowej organizacji pracy (MOP) w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy. II Wymagamy, aby nasi dostawcy przestrzegali międzynarodowych standardów i przestrzegali warunków niniejszego Kodeksu dostawcy.

 

5.1 Praca dzieci

Dostawcy zatrudniają wyłącznie osoby, które spełniają obowiązujące lokalne wymagania dotyczące minimalnego wieku. Ponadto dostawcy muszą przestrzegać odpowiednich konwencji MOP, które zapewniają, że dzieci są zatrudnione wyłącznie w przypadku pełnego zabezpieczenia przed potencjalną eksploatacją, kiedy są chronione przed zagrożeniami dla zdrowia, oraz gdy mogą dalej kontynuować

edukację.

 

5.2 Praca przymusowa

Zatrudnienie musi być dobrowolne i wybrane swobodnie. Dostawcy nie będą korzystali z przymusowej pracy więziennej, innych prac przymusowych, handlu ludźmi lub współczesnego niewolnictwa w produkcji swoich produktów lub w łańcuchu dostaw. Przymusu, zastraszania lub nękania pracowników przez dostawców nie jest dopuszczalne.

 

5.3 Wynagrodzenia i godziny pracy

Dostawcy muszą zapewniać wynagrodzenia i świadczenia, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i umowami, w tym płacy minimalnej, godziny nadliczbowe, zasady maksymalnej godziny oraz okresy posiłków i odpoczynku. W przypadku braku mandatów prawnych, stawki płac powinny być zgodne z lokalnymi standardami branżowymi.

 

5.4 Różnorodność/zakaz dyskryminacji

Diversey to pracodawca równości szans, który ceni różnorodność i integrację w naszej globalnej organizacji. Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich przepisów zakazujących dyskryminacji w zatrudnianiu i zatrudnianiu w oparciu o rasę, religię, wyznanie, pochodzenie narodowe, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową lub wyrażenie, wiek, niepełnosprawność lub inny status chroniony. Dostawcy są odpowiedzialni za stosowanie tych praktyk niedyskryminacyjnych i równych szans.

 

5.5 Wolność zrzeszania się i negocjacje zbiorowe

Dostawcy muszą szanować prawa pracowników do tworzenia i przystępowania do wybranych przez siebie organizacji oraz do rokowań zbiorowych bez bezprawnej ingerencji. Dostawcy nie będą dyskryminować, nękać ani karać pracowników lub przedstawicieli pracownika ze względu na ich zainteresowanie i/lub przynależność do związków zawodowych oraz ich legalnej działalności związkowych.

 

5.6 Zdrowie & bezpieczeństwo

ZDostawcy będą zapewniać pracownikom bezpieczne, zdrowe i higieniczne środowisko pracy, w tym między innymi odpowiednie procedury awaryjne i bezpieczeństwo pożarowe, zarządzanie materiałami niebezpiecznymi oraz sprzątanie. Jeżeli nie istnieją wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy, dostawcy muszą zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników poprzez stosowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP, w tym między innymi szkoleń, inicjatyw zapobiegania wypadkom i wyposażenia w celu uniknięcia szkód zdrowotnych związanych lub występujących w trakcie pracy.

 

6.0 Etyczne praktyki biznesowe

Diversey podtrzymują wysokie standardy etycznych zachowań i praktyk biznesowych. Niniejszy dokument określa standardy zachowań i postępowania, jakich oczekuje się od dostawców.

 

6.1 Uczciwe, etyczne i zgodne zachowania biznesowe

Oczekuje się, że pomimo tego, że dostawcy prowadzą swoją działalność w sposób konkurencyjny, jest on równie sprawiedliwy i etyczny. Należy również przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących konkurencji.

 

6.2 Poufność danych

Ponieważ firma Diversey szanuje poufne informacje innych osób, oczekujemy, że nasi dostawcy w równym stopniu zabezpieczają poufne informacje i nie dzielą się nimi poza odpowiednim kręgu komunikacji.

 

6.3 Konflikt interesów, prezenty, rozrywka i darowizny

W celu uniknięcia konfliktów interesów, dostawcy nie angażują się w żadne niewłaściwe płatności, oferty lub prośby do pracowników Diversey. Rozsądne, niepieniężne prezenty posiadające znaczenie lub wartość nominalną są dopuszczalne, pod warunkiem że nie są one przeznaczone i nie mogą być interpretowane jako łapówka, przekupstwo lub inne formy wynagrodzenia dla odbiorcy.

 

6.4 Antykorupcja i przekupstwo

Diversey jest w pełni zaangażowana w eliminację korupcji z transakcji biznesowych. Wymagamy, aby dostawcy byli nie tylko stosowali się do wszystkich obowiązujących norm prawnych i etycznych, ale także aby w równym stopniu zobowiązani się do wyeliminowania korupcji w każdej z jej form, w tym przekupstwa, gratyfikacji, wymuszenia, prania brudnych pieniędzy oraz innych nielegalnych lub nieetycznych gratyfikacji.

 

7.0 ŚRODOWISKO NATURALNE

Diversey zobowiązuje się do zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach naszej działalności. Pracujemy na rzecz efektywnego wykorzystywania wody, energii i surowców oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wierzymy, że efektywność i odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów obniża wpływ na środowisko, ogranicza ryzyko operacyjne, obniża koszty operacyjne i generuje przewagę konkurencyjną nie tylko dla Diversey, ale również dla dostawców. Wszyscy dostawcy będą prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami środowiskowymi. Jeżeli nie istnieją lokalne przepisy, oczekuje się, że dostawcy będą działać w sposób, który nie stwarza zagrożeń dla środowiska.

 

7.1 Działnia

Dostawcy powinni stosować najlepsze praktyki w zakresie oszczędzania surowców, wody i energii oraz ograniczać emisję gazów cieplarnianych w swoich działaniach poprzez redukcję źródeł, udoskonalanie procesów, wykorzystywanie materiałów alternatywnych i odzyskiwanie odpadów. Oczekuje się, że dostawcy będą dysponować wszelkimi stosownymi pozwoleniami środowiskowymi.

 

7.2 Współpraca

Zachęcamy dostawców do aktywnego uczestnictwa w projektach i inicjatywach, które przyczyniają się do zobowiązania firmy Diversey do zrównoważonego rozwoju, aby wspólnie wywierać pozytywny wpływ na środowisko.

 

8.0 Niezgodność z przepisami

Dostawcy, którzy nie stosują się do któregokolwiek z powyższych postanowień wyrażają zgodę na pomoc w dochodzeniu i zapewnieniu rozsądnego dostępu do żądanych informacji. W przypadku gdy Diversey uzna za konieczne podjęcie działań naprawczych, dostawca zgadza się opracować plan i wzajemnie odpowiedni harmonogram, aby rozwiązać ten problem.

Diversey będzie współpracować z dostawcami w celu zidentyfikowania działań w celu osiągnięcia pełnej zgodności z warunkami niniejszego Kodeksu dostawcy. W przypadku długotrwałego lub istotnego braku zgodności przez jakiegokolwiek dostawcę, Diversey zastrzega sobie prawo do przeglądu przyszłych uzgodnień biznesowych z takim dostawcą i może ubiegać się o alternatywne dostawy od innego dostawcy jako środek zaradczy.

 

I. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Ii. www.ilo.org/declaration