Ogłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Diversey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Jun 30, 2021

Zarząd spółki Diversey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000023959, posiadającej NIP: 5220100344, REGON: 011112549, o kapitale zakładowym w wysokości 13.600.000,00 zł, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), że w dniu 30 czerwca 2021 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

1)      Diversey Polska Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) oraz

2)   Sanechem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000853173, posiadającej NIP: 7010992484, REGON: 386678190, o kapitale zakładowym w wysokości 75.005.000,00 zł (jako spółki przejmowanej),

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji.

 

Plan połączenia