Współczesna polityka niewolnictwa i handlu ludźmi

Thumbnail Thumbnail

Współczesna polityka niewolnictwa i handlu ludźmi

Niniejsze tłumaczenie Polityki nie jest tłumaczeniem przysięgłym i jest dostarczane jako pomoc w zrozumieniu założeń oryginalnego dokumentu przygotowanego w innym języku. W związku z powyższym nie będzie interpretowane jako zgodne z wersją angielską, a podstawowa wersja angielska będzie dokumentem rozstrzygającym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a tym tłumaczeniem. Firma Diversey nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub niejasności w tłumaczeniu. Każda osoba lub podmiot, który korzysta z przetłumaczonych treści, robi to na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z oficjalną wersją dokumentu w języku angielskim. Jeśli chcą Państwo zwrócić naszą uwagę na błąd w tłumaczeniu lub nieścisłość, prosimy o wysłanie do nas wiadomości na adres: ……Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Czym jest niewolnictwo i handel ludźmi?

Niewolnictwo: sprawowanie władzy własności wobec osoby

Służebność: obowiązek świadczenia usług nakłada się za pomocą przymusu lub siły

Praca przymusowa lub obowiązkowa: praca lub usługi są wymagane od osoby pod groźbą kary od osoby, która nie zaoferowała jej dobrowolnie

Handel ludźmi: organizowanie lub ułatwianie podróżowania innej osoby w celu jej wykorzystywania

1.1 Współczesne prawodawstwo dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi w ramach głównych obejmuje cztery działania.

1.2 Niniejsza polityka obejmuje wszystkie cztery działania.

 

2. Dlaczego jest to dla nas ważne?

2.1 Współczesne niewolnictwo jest złożonym i wieloaspektowym przestępstwem i walka z nim wymaga współpracy nas wszystkich osób pracujących dla Diversey (nas, firma, winien). Na pierwszy rzut oka cały ten temat może wydawać się nieistotny dla Diversey, ale jest bardzo istotny i musimy być czujni.

2.2 Na bardzo podstawowym poziomie, zapobieganie wykorzystywaniu ludzi i handlu ludźmi, a także ochrona naszych pracowników i reputacji ma dobry sens biznesowy.

2.3 Współczesne prawodawstwo w dziedzinie niewolnictwa uznaje ważną rolę, którą przedsiębiorstwa mogą i powinny odgrywać w zwalczaniu niewolnictwa oraz zachęca ich do robienia więcej.

2.4 W związku z tym musimy zwrócić szczególną uwagę na:

2.4.1 nasz łańcuch dostaw

2.4.2 wszelkie działania zlecone na zasadzie outsourcingu, w szczególności w jurysdykcjach, które mogą nie dostatecznie chronić 

2.4.3 sektor sprzątanie i cateringu oraz dostawców

2.4.4 korporacyjna gościnność

 

3. Zakres odpowiedzialności

3.1 Diversey, menedżerowie i współpracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że nasi współpracownicy są chronieni, traktowani sprawiedliwie i z godnością.

3.2 Każdy musi przestrzegać tej polityki i zdawać sobie sprawę z tego, że przymykanie oka na współczesne niewolnictwa i handel ludźmi jest niedopuszczalne, i   nie jest opcją.

3.3 Spółka

3.3.1 Będziemy:

a) utrzymywać jasną politykę i procedury, które pomagają zapobiegać wykorzystywaniu i handlowi ludźmi, zarówno w naszej organizacji, jak i w naszych łańcuchach dostaw, i które chronią naszą siłę roboczą i naszą reputację;

b) mieć jasny obraz naszej polityki rekrutacyjnej;

c) przeprowadzać kontrole w ramach naszych łańcuchów dostaw i nowych dostawców VET;

d) dawać przykład poprzez odpowiednie kontrole wszystkich pracowników i agencji rekrutacyjnych, aby upewnić się, że wiemy, kto pracuje dla nas i z nami;

e) zapewniać, że mamy do czynienia z otwartym i przejrzystym procesem rozpatrywania skarg dla wszystkich pracowników oraz do prowadzenia prostej procedury sprawozdawczej w celu rozpatrywania wszelkich zgłaszanych obaw;

f) dążyć do podnoszenia świadomości, aby nasi współpracownicy wiedzieli, co robimy, w celu promowania ich dobrostanu oraz dobrostanu osób pracujących w naszej branży;

g) przedstawiać jasne roczne oświadczenia ustalając kroki, jakie podjęliśmy w celu zapewnienia, aby niewolnictwa i handlu ludźmi nie odbywał się w naszych łańcuchach dostaw i wykazywać, że bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników i naszych klientów

3.4 Menadżerowie 

3.4.1 Menedżerowie będą:

a) słuchać i być przystępni dla współpracowników;

b) odpowiednio reagować, jeśli zostaną poinformowani o czymś, co mogłoby wskazywać na to, że współpracownik lub inna osoba znajduje się w sytuacji wyzysku;

c) pozostawać czujni na wskazania dotyczące niewolnictwa (patrz identyfikacja niewolnictwa poniżej);

d) podnosić świadomość naszych kolegów, poprzez omawianie zagadnień i zapewnianie szkoleń, tak aby każdy mógł dostrzec oznaki handlu i wyzysku oraz wiedzieć, co robić;

e) wykorzystywać swoje doświadczenie i profesjonalną osąd, aby ocenić sytuacje i odpowiednio reagować.

3.5 Współpracownicy

3.5.1 Wszyscy mamy obowiązki w ramach tej polityki. Niezależnie od swojej roli lub poziomu starszeństwa, musisz:

a) mieć oczy i uszy otwarte Ð Jeśli podejrzewasz, że ktoś (współpracownik lub ktoś w naszym łańcuchu dostaw) jest kontrolowany, namawiany lub zmuszany przez kogoś innego do pracy lub świadczenia usług, postępuj zgodnie z naszą procedurą sprawozdawczą (patrz zgłaszanie niewolnictwa);

b) postępować zgodnie z naszą procedurą sprawozdawczą, jeśli współpracownik powie Ci coś, co może wskazywać na to, że są lub ktoś inny jest wykorzystywany lub źle traktowany;

c) powiedzieć nam, jeśli uważasz, możemy zrobić więcej, aby zapobiec wykorzystywaniu ludzi.

 

4. Ryzyko

4,1 Główne obszary ryzyka, z jakimi borykamy się, związane z nowoczesnym niewolnictwa i handlem ludźmi, które obejmują:

4.1.1 łańcuchy dostaw;

4.1.2 rekrutacja za pośrednictwem agencji;

4.1.3 Rekrutacja ogólna;

4.1.4 klientów zajmujących się hotelarstwa, sprzątania i gastronomii.

4.2 Będziemy zarządzać tymi obszarami ryzyka poprzez nasze procedury określone w niniejszej polityce.

 

5. Nasze procedury

5.1 Oświadczenie przeciwko niewolnictwu 

5.1.1 Będziemy składać jasne coroczne oświadczenie określające kroki, jakie podjęliśmy w celu zapewnienia, że niewolnictwo i handel ludźmi nie odbywał się w naszych łańcuchach dostaw i wykazywać, że bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników, osób pracujących w naszym łańcuchu dostaw i naszych klientów poważnie.

5.1.2 Będziemy publikować to oświadczenie na naszej stronie internetowej.

5.1.3 Nasze stare oświadczenia pozostaną dostępne na naszej stronie internetowej.

5.1.4 Oświadczenie Diversey będzie zawierało następujące kwestie:

a) Pozycja Diversey rozbieżna w odniesieniu do globalnego rynku

b) Sektory, w których jesteśmy aktywni

c) Kraje, w których jesteśmy obecni

d) Szczegóły dotyczące naszych łańcuchów dostaw

e) Główne obszary ryzyka, z jakimi borykamy się, oraz nasze podejście do unikania i zapobiegania współczesnemu niewolnictwu i handlu ludźmi

f) Działania podjęte w celu zapewnienia znacznego zmniejszenia potencjału niewolnictwa i handlu ludźmi zarówno u naszych dostawców, pracowników, jak i wykonawców

5.1.5 Będziemy nadal informować firmy, z których współpracujemy, że nie jesteśmy przygotowani do zaakceptowania jakiejkolwiek formy ludzkiego wyzysku.

5.1.6 Będziemy zapewnia, że wszystkie umowy z dostawcami zawierają klauzule przeciw niewolnictwa i handlu ludźmi. Klauzule, które przepływają przez wszystkie warstwy naszego łańcucha dostaw, zakazują dostawcom i ich pracownikom angażowania się w niewolnictwo lub handel ludźmi.

5.1.7 Będziemy upewniać się że znamy każdy etap naszego procesu dostaw oraz że wiemy, kto dostarcza nam towary i usługi, a my mamy mechanizmy i procesy do ich sprawdzenia, w tym:

a) mapowanie naszych dostawców;

b) oceny ryzyka dla dostawców i kwestionariuszy dla nowych i obecnych dostawców;

c) audyty dostawców.

5.2 Rekrutacja

5.2.1 Korzystanie z agencji

a) nasze działy kadr będą przestrzegać zasad firmy i używać tylko wcześniej uzgodnionych, konkretnych i renomowanych agencji rekrutacyjnych. Będziemy dokładnie sprawdzać agencje rekrutacyjne przed dodaniem ich do naszej listy zatwierdzonych agencji. Obejmuje to:

i) przeprowadzanie sprawdzenie historii i badanie reputacji

II) zapewnienie pracownikom odpowiednich ram (np. wiz roboczych)

III) zapewnienie, aby agencja zapewniła, że dokonano odpowiednich kontroli osób, którą dostarczają

b) będziemy przeprowadzać regularne przeglądy używanych agentów.

5.3 Ogólna rekrutacja

a) zadbamy o to, aby wszyscy pracownicy mieli pisemną umowę o pracę i że nie będą musieli płacić żadnych bezpośrednich lub pośrednich opłat w celu uzyskania pracy.

b) zapewnimy pracownikom możliwość legalnej pracy w Wielkiej Brytanii.

c) będziemy znać nazwiska i adresy naszych pracowników (liczba osób wymieniając ten sam adres może wskazywać na wysoki wspólny obłożenie, często czynnikiem dla osób, które są wykorzystywane).

d) będziemy dostarczać informacje do wszystkich nowych rekrutów na ich ustawowych praw, w tym wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia urlopowego i innych świadczeń, które mogą być uprawnione do.

5.3 Jeśli w procesie rekrutacji zajdzie podejrzenie, że ktoś jest wykorzystywany, zespół rekrutacyjny będzie postępować zgodnie z naszymi procedurami raportowania (patrz zgłaszanie niewolnictwa).

 

6. Identyfikacja niewolnictwa

6.1 Nie ma typowej ofiary, a niektóre ofiary nie rozumieją, że zostały wykorzystane i mają prawo do pomocy i wsparcia. Jednakże następujące kluczowe znaki mogą wskazywać na to, że ktoś może być ofiarą niewoli lub ofiarą handlu ludźmi:

6.2.1 Osoba nie posiada własnego paszportu, dowodu tożsamości lub dokumentów podróży.

6.2.2 Osoba działa tak, jakby była instruowana lub namawiana przez kogoś innego.

6.2.3 Osoba pozwala innym mówić w jej imieniu, gdy ktoś zwraca się do niej bezpośrednio.

6.2.4 Osoba jest zawożona i odbierana z pracy.

6.2.5 Osoba jest wycofana lub wydaje się przestraszona.

6.2.6 Osoba nie wydaje się być w stanie swobodnie kontaktować się z przyjaciółmi lub rodziną.

6.2.7 Osoba ma ograniczone interakcje społeczne lub relacje z osobami spoza ich bezpośrednim otoczeniu.

7Lista ta nie jest wyczerpująca.

6.2 Osoba może wykazywać szereg cech dotyczących handlu ludźmi określonych powyżej, ale niekoniecznie musi być ofiarą niewolnictwa lub handlu ludźmi. Często będzie budować obraz Osobistyõ okoliczności, które mogą wskazywać, że coś nie jest całkiem w porządku.

6,3 Jeśli masz podejrzenie, zgłoś to Ð do swojego kierownika lub za pomocą linii Integrity na: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html 

 

7. Zgłaszanie niewolnictwa

7.1 Rozmowa z kimś na temat Twoich obaw może powstrzymać kogoś innego przed wykorzystywanym lub nadużywanym.

7.2 Jeśli uważasz, że ktoś jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, wybierz 999.

7.3 W przeciwnym razie, należy omówić swoje obawy z liderem łańcucha dostaw kraju (znaleźć za pośrednictwem katalogu Workday), który zadecyduje o przebieg działania i udzieli dalszych porad lub złożyć raport za pomocą Integrity line https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html.

7.4 Nie wszystkie ofiary mogą chcieć otrzymać pomoc i mogą wystąpić przypadki, w których zgłaszanie podejrzanego przypadku nielegalnego handlu naraża potencjalnego pokrzywdzonego na ryzyko, dlatego ważne jest, aby w przypadku braku bezpośredniego zagrożenia omówić swoje obawy najpierw z liderem łańcucha dostaw przed podjęciem dalszych działań.

 

8. Szkolenie zawodowe

8.1 Zapewniamy specjalistyczne szkolenia dla tych pracowników, którzy biorą udział w zarządzaniu rekrutacją i naszymi łańcuchami dostaw.

8.2 Więcej szkoleń w zakresie świadomości ogólnej jest oferowanych wszystkim pracownikom za pośrednictwem liderów zespołów lub menedżerów oraz za pomocą modułów szkoleniowych online.

 

9. Monitorowanie naszych procedur

9.1 Regularnie, co najmniej raz w roku, sprawdzimy naszą politykę przeciw niewolnictwu. Będziemy dostarczać informacji i/lub szkoleń na temat wszelkich zmian, które robimy.